Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHU CẦU ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN

Nguyễn Trung Hải

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu được triển khai với mục đích tìm hiểu thực trạng về thái độ, kiến thức, kỹ năng của đội ngũ nhân viên y tế trong hoạt động chăm sóc người bệnh; Tìm hiểu nhu cầu cầu đào tạo về công tác xã hội (CTXH) của đội ngũ nhân viên y tế; đề xuất những nội dung gợi ý nhằm xây dựng đề cương môn học và định hướng trong phát triển đào tạo CTXH trong bệnh viện. Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhu cầu lớn từ phía cán bộ mong muốn được đào tạo CTXH trong bệnh viện. Cụ thể, đội ngũ cán bộ mong muốn được đào tạo nâng cao năng lực trong các khóa đào tạo ngắn hạn từ 3-5 ngày. Các phương pháp chủ yếu là thảo luận nhóm, tương tác 2 chiều nhấn mạnh tới các hoạt động lý thuyết với thực hành. Các nội dung kiến thức và kỹ năng chủ yếu nhấn mạnh tới những lĩnh vực nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ y tế nói chung và nhân viên CTXH trong bệnh viện nói chung thực hiện tốt và hiệu quả công việc của họ.

Abstract: The research was conducted with the aim of understanding the attitudes, knowledge, and skills of medical staff in caring patients; the demand for training on social work of medical staff; proposing ideas for course syllabus development, and orientation of social work training in the hospital in order to best support the patients during hospital treatment.

The analysis results show that there is a huge requirement for the staff that wants to be trained in social work. They anticipate taking part in short-term courses which are from 3-5 days to improve their capacity. The main exercises expected are group discussion, two-way interaction emphasizing theoretical and practical activities. Significant knowledge and skills are needed which focuses on supporting medical staff and social workers for them to perform their work effectively

Toàn văn: XML