Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA PHỤ NỮ VÙNG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP DƯỚI CÁCH TIẾP CẬN CỦA KHUNG SINH KẾ BỀN VỮNG

Nguyễn Thị Thu Hường

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích các tài sản sinh kế và chiến lược sinh kế của phụ nữ nông thôn vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Nghiên cứu được tiến hành tại xã Đại Mạch, là xã có diện tích bị thu hồi lớn của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dựa trên việc phân tích các thành tố chính của khung sinh kế bền vững của DFID và kết quả nghiên cứu định tính, bài viết sẽ trình bày cụ thể những phân tích ứng dụng của khung sinh kế bền vững vào địa bàn nghiên cứu. Thứ nhất, phân tích các tài sản sinh kế (5 loại vốn sinh kế). Thứ hai, phân tích các chiến lược sinh kế nhằm thích ứng với bối cảnh mới. Bài viết nhấn mạnh rằng, quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp đã tác động mạnh lên đời sống kinh tế của phụ nữ và buộc họ phải tạo ra chiến lược sinh kế dựa trên các nguồn tài sản sinh kế khi đất nông nghiệp của họ không còn hoặc bị thu hẹp.

Abtract: This article discusses the livelihood assets and strategies of rural women in land-use conversion areas. The study was conducted through in-depth interviews and group discussions in Dai Bach Commune, where there has been a large evicted area of Dong Anh District, Hanoi City. Based on the sustainable livelihood approach framework of DFID and sociological research result, the article details the application of the framework for the studied area. Firstly, it analyses livelihood assets (5 types of livelihood capital). Secondly, it examines livelihood strategies in order to adapt to a new context. It can be seen that converting agricultural land use has a strong impact on the economic life of women which includes the development of livelihood strategies base on their assets.


Toàn văn: XML