Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUYỀN LỰC VỢ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH Ở AN GIANG

Phan Thuận

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giới trong gia đình ở An Giang. Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn bảng hỏi với 288 vợ/chồng ở thành phố và nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang theo cách chọn mẫu ngẫu nhiên. Kết quả phân tích cho thấy, mô hình quyền quyết định trong gia đình ở An Giang thường thiên về những người có thu thập chính trong gia đình. Mặc dù vậy, mô hình quyền lực trong gia đình vẫn còn duy trì khuôn mẫu truyền thống, đó là sự ảnh hưởng của nam giới đối với các quyết định từ hoạt động sản xuất cho đến sinh hoạt hàng ngày trong gia đình.

Abstract: The paper focuses on family gender relations in An Giang. A questionnaire was used to interview 288 spouses in urban and rural areas through random sampling. Analytical results show that in An Giang, household decisions are often made by the person who contributes higher income to the family. The traditional model of family power, however, continues within the influence of men on decisions ranging from production to daily activities of the family.


Toàn văn: XML