S. 4 (2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Khái niệm, vai trò, phương pháp xây dựng giả thuyết nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thông tin-thư viện Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ QUÝ, TRẦN THỊ THANH 3
Bước đầu tìm hiểu triết lý của nghề thư viện-thông tin Tóm tắt PDF
LÊ VĂN VIẾT 10
Giải pháp quản lý hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn AUN - QA Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN HIỆP, TRẦN ĐÌNH ANH HUY, NGUYỄN DANH MINH TRÍ, NGUYỄN TẤN CÔNG 17
Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam Tóm tắt PDF
TRƯƠNG MINH HÒA 27

NHÌN RA THẾ GIỚI

Kinh nghiệm hoạt động thông tin địa chí thư viện tại nước Nga PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên 37

GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV

Trung tâm Học liệu Khunying Long Athakravisunthorn, Đại học Hoàng Tử Songkla, Thái Lan PDF
ĐOÀN QUANG HIẾU 41

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

Quyết định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (NASATI) PDF
  45
Ban hành Thông tư quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Điều tra thống kê khoa học và công nghệ PDF
  46

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị lần thứ 16 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ PDF
  48
Tập huấn “Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018” PDF
  50
Cuộc họp lần thứ 36 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới về bản quyền trong hoạt động thư viện PDF
  51


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP