Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Mục tiêu và phạm vi

     Tạp chí khoa học là ấn phẩm của Trường ĐHSP Hà Nội nhằm xuất bản những công trình nghiên cứu và các bài tổng quan trong nhiều lĩnh vực khoa học. Tạp chí được xuất bản định kì, mỗi số về một lĩnh vực như Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục. 

 

 

Chính sách về chuyên mục

BAI BÁO

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

Hội đồng biên tập

1.  Đinh Quang Báo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2.  Đỗ Đức Thái, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Đỗ Hương Trà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Học viện Quản lý Giáo dục

5. Nguyễn Văn Cường, University of Potsdam, Germany

6.  Andreas Borowski, University of Potsdam, Germany

7.  Albert Pilot, Utrecht University, The Netherland

8.  Manabu Kuroda, Ritsumeikan University, Japan

9.  Eduard Klause, University of Siegen, Germany

10. Jacques Ginestie, Aix-Marseille University, France

11. Christine Hall, University of Nottingham, England

12. Christopher Day, University of Nottingham, England

13. Chokchai Yuenyong, Khon Kaen University, Thailand

14. Chun - Yen, National Taiwan Normal University, Taiwan

 

Thể lệ gửi bài

Thông tin thể lệ 

   Tác giả có thể gửi toàn văn bản thảo bài báo cho Tổng biên tập hoặc biên tập viên theo địa chỉ ở dưới. Tất cả các bản thảo đều được thẩm định về nội dung khoa học bởi các nhà khoa học chuyên ngành có uy tín. Tạp chí không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác và không trả lại những bài không được đăng. 

Mẫu bài báo

Bài viết dùng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong lĩnh vực chuyên môn.

Bài viết được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 16; không quá 10 trang đối với bài đăng toàn văn, không quá 2 trang đối với bài đăng ngắn. Khuyến khích các bài viết được chuẩn bị bằng chương trình LaTex với các bài báo khoa học tự nhiên và Microsoft Word với các khoa học khác, in trên khổ giấy A4. Công thức hóa học có thể dùng ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word. Hình vẽ rõ ràng, không quá 17x 14 cm. Tên hình vẽ nằm phía dưới hình. Tên bảng nằm phía trên bảng.

Bài viết được quy định theo trình tự: tóm tắt (ý tưởng và nội dung tóm tắt bài báo), mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề), nội dung bài báo (phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã được thực hiện), kết quả nghiên cứu và tài liệu tham khảo. Cuối bài báo có phần tên và tóm tắt bằng tiếng Anh với bài tiếng Việt, tên và tóm tắt bằng tiếng Việt với bài tiếng Anh. Các tiếng Slavơ, Hán, Nhật, Ảrập,... được dịch sang tiếng Anh. Cuối cùng ghi họ tên, nơi làm việc hoặc học tập, học hàm, học vị, số điện thoại, email của tác giả.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo đặt theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và sắp xếp như mẫu dưới đây:

 [1] Arshak Petrosyan, Henrik Shahgholian and Nina N. Uraltseva, 2012. Regularity of Free Boundaries in Obstacle-Type Problems (Graduate Studies in Mathematics). Printed in the United States of America, pp. 7-28.

[2] A. Kokatov and B. A. Plamenevskii, 2005. On the asymptotic on solutions to the Neumann problem for hyperbolic systems in domain with conical point. English transl., St. Petersburg Math. J, 16, No. 3, pp. 477-506.

[3] V. A. Solonikov, 1983. On the solvability of classical initial boundary value problefor the heat equation in a dihedral angle. Zap. Nauchn. Sem. Leningr. Otd. Mat. Inst., 127, pp. 7-48, (in Russian).