S. 14 (2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nâng cao vai trò công đoàn trong bảo đảm quyền làm việc của người lao động ở Việt Nam Tóm tắt PDF
ĐINH XUÂN THẢO, KHẮC THỊ NGỌC HOA 3
Vai trò của đội ngũ công nhân tri thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tóm tắt PDF
NGUYỄN CÔNG ĐỨC 8
Nâng cao vai trò của công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Tóm tắt PDF
BÙI THỊ MINH PHƯƠNG 12
Một số giải pháp thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên" của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
ĐOÀN THỊ DƯƠNG HUYỀN 16
Đại học thông minh – xu thế tất yếu của giáo dục đại học trong cách mạng công nghiệp 4.0 Tóm tắt PDF
NGUYỄN HẢI HOÀNG 19
Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong sử dụng nguồn nhân lực Tóm tắt PDF
LÊ XUÂN SINH 24
Kinh tế thị trường và những biến động đạo đức trong giáo dục đại học Tóm tắt PDF
LÊ THỊ THÚY NGA 29
Giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
TẠ THỊ ÁNH NGUYỆT 33
Đổi mới truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THÙY YÊN 35

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THU HIỀN, NGUYỄN KIM THANH 39
Kinh tế số: Xu hướng phát triển, các cơ hội, thách thức và gợi ý chính sách đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN ĐĂNG HƯNG, NGUYỄN THỊ HUYỀN 45
Lao động phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và một số định hướng chính sách Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỮU TÀI, TRƯƠNG KHÁNH VỌNG 50
Nhu cầu lao động có tay nghề của một số quốc gia trong cộng đồng kinh tế ASEAN Tóm tắt PDF
VŨ THỊ LOAN 54
Phát triển công nghệ bảo hiểm tại Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 57
Vận dụng lý thuyết Nữ quyền phân tích phân công lao động theo giới trong các doanh nghiệp hiện ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ KIM XUYẾN 61
Tăng cường sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên và sinh viên với sinh viên trong quá trình dạy – học ngoại ngữ Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HIỀN HƯƠNG 64
Một số yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế tại các cơ sở đào tạo ở Hà Nội Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THƯ 67